Sklep Caeremoniale Romanum

Polityka zwrotów i reklamacje

Poniżej przedstawiamy Państwu naszą politykę zwrotów i reklamacji.

Zwrot towaru

 1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z opisaną procedurą poniżej.
 2. Prawo do zwrotu towaru przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  a) umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b) towar lub opakowanie zostało uszkodzone.

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia – inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa – weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (ONTICUS Bartłomiej Krzych | ul. Długa 7, 35-232 Rzeszów | NIP 5170249735 | e-mail: paridedegrassi[małpa]gmail[kropka]com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (podanego na dole strony), jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 7. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Reklamacje dotyczące towarów

 1. Zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani dostarczyć Państwu towar wolny od wad. W tej mierze dotyczy nas prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Po wykryciu wady macie Państwo prawo:
  a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,

  b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna,
  c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  d) żądać usunięcia wady.

 3. Reklamacje można składać:
  a) na piśmie na adres: ONTICUS Bartłomiej Krzych, ul. Długa 7, 35-230 Rzeszów,
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: paridedegrassi[małpa]gmail[kropka]com
 4. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji – zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje.
 5. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 6. Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.
 7. W składanej reklamacji zaleca się:
  a) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
  b) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy / naprawa towaru / obniżenie ceny / odstąpienie od umowy, o ile wada jest istotna),
  c) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego.
  Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.
 8. W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady. 

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Firma ONTICUS podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.
 2. Kupujący może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: paridedegrassi[małpa]gmail[kropka]com
 3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
 4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
  – Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.),
  – Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.),
  – Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem  internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 3. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Sądowe rozpatrywanie reklamacji

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ONTICUS Bartłomiej Krzych a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późniejszymi zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). 
 4. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Dokumenty do pobrania

 1. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY jest dostępny pod adresem: https://sklep.caeremonialeromanum.com/wp-content/uploads/2023/12/WZOR-FORMULARZA-ODSTAPIENIA-OD-UMOWY.pdf

Więcej informacji na temat zwrotów i reklamacji

 1. Regulamin Sklepu jest dostępny pod adresem: https://sklep.caeremonialeromanum.com/regulamin/
Scroll to Top